İsteğe Bağlı (ihtiyari) Arabuluculuk

Herhangi bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafları arabulucuya kendi istekleri ile tek taraflı veya birlikte başvurabilir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları arabuluculuk ile çözüme kavuşturulabilir (Arabuluculuk Kanunu md.1/2). İstisnalar dışında birçok konuda arabuluculuk mümkün olduğundan uyuşmazlık konusu olan veya dava açmayı düşündüğünüz, size karşı dava açılabilecek, karşı tarafla sorunu çözmek için bir araya gelmek ve dava açılmadan veya dava açıldığı halde ortak çözümü denemek istediğiniz her konuyu arabulucuya sorabilirsiniz. Arabuluculuğa başvurmak istediğiniz herhangi bir konunun arabuluculuk için uygun olup olmadığı hakkında Denge Arabuluculuğu (212) 415 50 53 nolu numaradan arayarak ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklar, genel olarak kamu düzenini ilgilendirmeyen, taraflar dışındaki kişilerin, özellikle kamu kurumlarının haklarına zarar vermeyen uyuşmazlıklardır.

Örnek verecek olursak iş hukukunda kıdem tazminatı arabuluculuk konusu olabilirken, Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendiren hizmet tespiti davasının konusu olan uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülemez. Zira hizmet tespiti davası kişinin üzerinde tasarruf edemeyeceği sosyal güvenlik haklarının yanı sıra kamu idaresinin bazı haklarını (prim alma vs.) da etkileyen bir dava türüdür.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve arabuluculuk için uygun dava ve işler aşağıda örneklendirme şeklinde belirtilmiştir:

-İş hukukundan kaynaklanan, kıdem tazminatı , ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacakları ; iş kazası nedeniyle maluliyet veya ölümden kaynaklanan maddi ve manevi tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı vb. her türlü tazminat talepleri,

-Boşanma mahkeme yolu ile gerçekleşmiş olmak kaydı ile boşanma davasının devamı niteliğinde boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat, edinilmiş mallar ile ilgili katılma alacağı ve katkı payı alacağı uyuşmazlıkları

-Farklı nedenlerle maddi ve manevi tazminat davasına konu olabilecek uyuşmazlıklar.

-Ticaret hukuku ve sigorta hukukuna ilişkin her türlü iş ve dava konusu olan uyuşmazlıklar.

-Genel anlamda Miras Davaları, mirasta mal paylaşımı, mirastan mal kaçırma nedeni ile açılan saklı pay nedeniyle tenkis davası, mirası bırakanın mirasçıya miras bırakmamak için yaptığı danışıklı işlemler ve bunlardan doğan hukuki uyuşmazlıklar.

-Gayrimenkul ile ilgili tapu iptal ve tescil, müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) ve haksız işgal tazminatı, ecrimisil davası, danışıklı tapu devirleri nedeniyle açılan davalar, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeni ile doğan mağduriyetler, önalım Şufa davası , ortaklığın giderilmesi / izale-i şüyu davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar.

Yukarıda yazılı uyuşmazlıklar örneklendirme amaçlı verilmiş olup daha birçok benzer uyuşmazlıklar, dava konusu olabilecek uyuşmazlıklar Arabuluculuk ile çözümlenbilir.

Hangi Uyuşmazlık ve Davalar İçin Arabuluculuğa Başvuramam?

Kişilerin üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri hukuki sorunlara ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülemez. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği uyuşmazlıklar ise genellikle kamu hukukundan kaynaklanan, devleti ve yasal düzeni, taraflar dışında üçüncü kişi konumundaki devlet kurumlarını ilgilendiren uyuşmazlıklardır. Kamu hukuku ile birlikte aile hukuku gibi özel hukuk alanlarında bazı hukuki uyuşmazlıklar da arabuluculuk yoluyla çözülemez.

Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaştırma / uzlaşma kapsamında olan bir suç ile bağlantılı uyuşmazlıklar da arabuluculuk kapsamı dışında olup bu uyuşmazlıklar için Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaşma yoluna gidilebilir. Bunun için Cumhuriyet Savcılıklarındaki uzlaştırma bürolarına müracaat edilmelidir.

Kişilerin arabulucuya başvuramayacakları uyuşmazlıklara örnekler :

  • İdare Mahkemelerinin yetkisinde tam yargı davası ve iptal davası,
  • İş hukuku ile ilgili hizmet tespit veya iş kazasının tespiti vb. gibi tüm tespit davaları.
  • Boşanma davasında çocukların velayeti ve kişisel ilişki tesisi
  • Ceza davaları
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi veya değiştirilmesi davaları,
  • Aile içi şiddet nedeni ile çıkan uyuşmazlıklar,
  • Vergi, idari para cezası vb. sebeplerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
By |2017-12-24T21:23:29+00:00Temmuz 2nd, 2015|Sık Sorulan Sorular|0 Yorum

Yorum Yap